Ochrona zbóż w technologii PSR – stawiamy na doświadczenie i wiedzę.

Integrowana ochrona roślin uprawnych polega na połączeniu wszystkich metod chemicznych i nie chemicznych w ograniczeniu porażenia przez grzyby patogeniczne , zachwaszczenie uprawy , kontrolę insektycydową.

Metody nie chemiczne opierają się na wykorzystaniu odpowiedniej agrotechniki , doborze odmian odpornych lub mniej wrażliwych na choroby , prawidłowej diagnostyce , czyli prawidłowym rozpoznaniu chwastów , szkodników i chorób. Prawidłowe rozpoznanie m.in. chorób we właściwych stadiach rozwojowych i znajomości warunków sprzyjających występowaniu chorób. Podstawową zasadą integrowanej ochrony roślin jest przewidywanie i umiejętność oceny występowania zagrożeń oraz stworzenie roślinom dogodnych warunków do rozwoju , aby wykazały lepszy wzrost , a tym samym większą odporność na infekcje. Integrowana ochrona przed chorobami , szkodnikami , chwastami jest elementem integrowanej produkcji zbóż.

Zachwaszczenie zbóż (pszenicy ozimej) może spowodować nawet 35% spadek plonu ziarna. Szczególnie niebezpieczne są chwasty pojawiające się już jesienią. Jednakże warunki jesienne w 2020 roku w wielu obszarach kraju niejednokrotnie nie pozwoliły na skuteczną walkę z chwastami w tym okresie. Do głównych przyczyn należały przede wszystkim warunki pogodowe , ale również  – wzrost areału zbóż , uproszczenia i/lub zaniedbania w agrotechnice i zmianowaniu roślin , opóźniające się często żniwa  , a także jednostronne stosowanie herbicydów.

Dlatego każdego roku powinniśmy indywidualnie podchodzić do zwalczania chwastów . Grupa dystrybutorów zrzeszona w Polskich Składach Rolnych  dysponuje na sezon 2021 pełną paletą produktów do ochrony plonów w uprawach zbóż ozimych i jarych.

Na wiosnę 2021 proponujemy rozwiązania do zwalczania najgroźniejszych chwastów wykorzystujące najlepsze znane substancje chemiczne , m.in. tribenuron metylu ( Bazoka 75 WG ) , fenoksaprop –p-etylu (Foxtrot  069 EW , ) , fluroksypyr ( Flurostar 200 EC ) , amidosulfuron (Ambasador 75 WG) oraz florasulam (Scriven 050 S.C. )

Z taką paletą jesteśmy w stanie zagwarantować pole czyste bez zachwaszczenia.

Podstawowym elementem plonotwórczym jest stosowanie wysokich dawek azotu , dlatego wyeliminowanie jednej z głównych przyczyn wylegania jest niemożliwe. Nie pozostaje nic innego jak stosowanie reterdantów , czyli syntetycznych regulatorów wzrostu. Mechanizm działania tych środków polega na hamowaniu wzrostu komórek na długość przy jednoczesnym przyroście komórek na grubość. Wpływ na te dwa elementy pozwala zapobiec niekorzystnemu zjawisku wylegania.

W zależności od intensywności wzrostu i sprzyjających lun niekorzystnych warunków klimatycznych poszczególne preparaty można stosować od momentu krzewienia do fazy rozwoju liścia flagowego.

I tutaj w palecie PSR również mamy swoje rozwiązania bazujące na chlorku chloromekwatu , potocznie określanego skrótem CCC , m.in. (Antywylegacz Płynny 675 SL) . Drugą ważną substancją ograniczającą wyleganie jest trineksapak etylu (Stiff 250 EC ).

Choroby występujące w uprawie zbóż w zależności od warunków siedliskowych i agrotechnicznych , powodują bardzo duże spadki planu ziarna , w przypadku pszenicy nawet do 19%. Jego wysokość zależy od tego , który organ rośliny został porażony , co wynika ze zróżnicowanego udziału poszczególnych części rośliny w procesie fotosyntezy.

W integrowanej ochronie mówimy o metodach :

- Agrotechnicznej – prawidłowy i terminowy wykonanie wszystkich czynności związanych z planowaniem i prowadzeniem uprawy zboża. Istotnym tutaj elementem jest prawidłowa lokalizacja uprawy , najbezpieczniej nie sąsiadująca z innymi gatunkami zbóż (jednak mało prawdopodobna , przy rosnącym areale zbóż). Bardzo istotny jest dobór odmian ze względu na odporności na choroby , dobór przedplonu. Zaleca się odpowiednie zmianowanie. Termin siewu

- Hodowlana – dzięki cechom dużej odporności na wybrane jednostki chorobowe , można ograniczyć stosowanie zabiegów chemicznych. Reasumując odpowiedni dobór odmian – najlepszych dostępnych w oddziałach PSR ( Agrosieci , Adlera , Agrochestu , AgroAs-a).

- Chemiczna – gdzie zawsze należy pamiętać „każdy procent więcej zdrowej powierzchni liści pszenicy w fazie dojrzałości żółtej ziarna daje średnio przyrost plonu o 0,1 tony z hektara , z tym że występują duże różnice uzależnione od uprawianych odmian oraz warunków pogodowych podczas wegetacji. Oznacza to ,że jeszcze w tej fazie asymilaty są przemieszczane z liści do ziarniaków. W ochronie pszenicy przed chorobami istotne znaczenie mają dwa okresy : początek strzelania w źdźbło i początek kłoszenia. W pierwszym okresie pszenicy zagraża przede wszystkim Łamliwość źdźbła zbóż i traw (Oculimacula spp.), Mączniak prawdziwy zbóż i traw (Blumeria graminis). W drugim najważniejszymi patogenami są : Rdza brunatna (Puccinia recondita) , Rdza żółta zbóż i traw ( Puccinia striiformis) oraz Septorioza plew (Phaeosphaeria nodorum) , Brunatna plamistość liści (Pyrenophora tritici-repentis) .

Specjaliści – doradcy z PSR zalecają , aby do zabiegów stosować , fungicydy o szerokim zakresie i dość długim okresie działania. Preparaty te również mają możliwość interwencyjnego działania w stosunku do niektórych ważnych chorób , m.in. Rdzy.

Na rok 2021 proponujemy rozwiązania w ochronie zbóż zawierające m.in. wybrane substancje aktywne : fenpropidyna + prochloraz (Fossa 633 EC) , tebukonazol (Orius Extra 250 EW , Kosa 250 EW) , protikonazol (Praktis 250 S.C.) , tetrakonazol (Bagani 125 ME) , mieszanina protikonazol + spiroksamina + tebukonazol (Soligor 425 EC)  , azoksystrobina (Tazer 250 S.C. , Pablo 250 S.C.)

W aspekcie najnowszych rozwiązań wchodzących na nasze pola należy zaznaczyć rozwiązania dla najlepszych stanowisk w oparciu o technologię :

T1 . Kroton + Flexity – protiokonazol + metrafenon +  spriroksamina

T2. Myresa Pro + Imbrex XE – mefentrflukonazol + fluxapyroksad

W ostatnich latach przyczynami wzrostu liczebności szkodników zbożowych o ekonomicznym znaczeniu (mszyce , skrzypionki) za zbożach są : stosowanie nowych odmian , gęstszy siewu , zabiegi herbicydowe oraz obfite i nierównomierne nawożenie azotowe. W przypadku mało znanych i dotychczas  mniej ważnych gospodarczo szkodników zbożowych (pryszczarki , miniarki , łokaś garbatek , żółwinki , lednice , śmietki , nałanek kłosiec) przyczynami zwiększenia ich nasilenia występowania są : intensyfikacja uprawy zbóż , uproszczenia w agrotechnice i strukturze zasiewów , zmiany klimatyczne. Właściwa lustracja pól pozwala zastosować interwencyjny zabieg chemiczny zwalczania dobranym odpowiednio insektycydem . Użycie zoocydów w zwalczaniu szkodników jest niezbędne i wskazane , gdy nasilenie występowania i wyrządzanych szkód przekroczy próg ekonomicznej szkodliwości. Stosowanie selektywnych środków ochrony roślin jest obecnie i pozostanie w najbliższych latach podstawową metodą ochrony upraw przed agrofagami.

Grupa PSR w swojej palecie posiada również produkty zaliczane do zoocydów : Globe  , Super Cyper 500 EC

Zachęcamy do współpracy

Prosimy o kontakt bezpośredni do naszych przedstawicieli.

Kontakt