Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.polskieskladyrolne.pl

Słowo wstępu

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jakie dane gromadzimy na Państwa temat za pośrednictwem strony www.polskieskladyrolne.pl, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony www.polskieskladyrolne.pl jest Polskie Składy Rolne Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 86-200 Chełmno, posiadająca numer NIP: 7010303906 i zarejestrowana w KRS pod numerem: 0000389903 .

Kontakt z administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem e-mail pod adresem: tomasz.trzmielewski@polskieskladyrolne.pl .

Przetwarzanie danych osobowych

Podstawowe definicje

Polityka prywatności – niniejszy dokument.

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują Państwa jako osobę fizyczną lub odnoszą się pośrednio do osoby fizycznej, którą można na ich podstawie zidentyfikować.

Administrator danych osobowych – Administratorem strony są Polskie Składy Rolne
Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 86-200 Chełmno.

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikację, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie lub niszczenie.

Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca bezpośredni, bezpłatny kontakt tekstowy użytkownika strony z Administratorem.

Odbiorca danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest strona trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Polskie Składy Rolne Sp. z o.o. są organizacją powołaną w celu reprezentowania producentów rolnych w procesach zakupowych. Naszym głównym zadaniem jest pozyskiwanie ofert oraz negocjacje z producentami i dystrybutorami środków produkcji rolnej. Dane osobowe pozyskiwane za pomocą strony www.polskieskladyrolne.pl są przetwarzane przez Polskie Składy Rolne Sp. z o.o. właśnie w związku z pozyskiwaniem ofert i prowadzeniem negocjacji.

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6, ust. 1, lit. B).
 2. Prezentacja profilu i zakresu działalności oraz danych kontaktowych Administratora. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora do posiadania strony www i prowadzenia działań marketingowych.(RODO art. 6 ust. 1, lit. F).
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem portali społecznościowych,  podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu profilu w mediach społecznościowych. (RODO art. 6, ust. 1, lit. F).
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celu ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (RODO art. 6 ust 1 lit F).

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.polskieskladyrolne.pl

W zakresie korzystania ze strony www.polskieskladyrolne.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę
www.polskieskladyrolne.pl .

Kategorie danych, które pozyskujemy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.polskieskladyrolne.pl

 • imię i nazwisko;
 • służbowy adres e-mail;
 • służbowy numer telefonu;
 • informacje zawarte w treści wiadomości.

Przetwarzanie dane osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Facebook jest co do zasady niezależnym administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje w momencie zakładania konta. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi regulaminami Facebook

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą serwisu Facebook np. polubienie naszych fanpage, obserwowanie, komentowanie, udostępnianie naszych postów to Polskie Składy Rolne Sp. z o.o. staje się również administratorem danych.

Rodzaj danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem fanpage to: nick/ imię i nazwisko, zdjęcia, informacje umieszczone na Państwa profilu społecznościowym oraz treść informacji zawartych w wiadomościach kierowanych do nas przez Messengera lub w pisanych przez Państwa w komentarzach.  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora aby odpowiedzieć na wiadomości, komentarze oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom lecz może to robić Facebook. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook jako administrator danych swoich użytkowników ma pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.polskieskladyrolne.pl  mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych użytkowników strony www.polskieskladyrolne.pl są:

 • Firma świadcząca usługi hostingu strony www i poczty e-mail dla Administratora;
 • Osoby odwiedzające fanpage administratora w sytuacji gdy wchodzą państwo w relacje z nami za pośrednictwem portalu społecznościowego.

Okres przechowywania danych

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany, jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania ofertowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych dostawców i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

W sytuacji dla nas oczywistego i jednoznacznego zamknięcia korespondencji /rozmów z Państwa strony dane będą niezwłocznie usunięte z roboczych baz systemu oraz usuwane z kopii bezpieczeństwa w terminie do 30dni. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji dane będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty ostatniego kontaktu z Państwa strony.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Jak dbamy o przetwarzanie danych osobowych

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

 • Zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przetwarzane zgodnie z prawem;
 • Powierzane przez nas dane do przetwarzanie przez podmioty przetwarzające odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator strony www.polskieskladyrolne.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.polskieskladyrolne.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.polskieskladyrolne.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.polskieskladyrolne.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator.

Ciasteczka statystyczne, które pozwalają właścicielowi strony obserwować i zrozumieć jak osoby odwiedzające korzystają ze strony, poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji. 

Na stronie www.polskieskladyrolne.pl stosujemy następujące pliki cookie:

_ga – Używane przez aplikację Google Analytics w celu rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

_gat – Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

_gid – Używany przez aplikację Google Analytics do rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

ads/ga-audiences – Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekonać się do klientów na podstawie zachowań użytkowników w Internecie w różnych witrynach.

Kontakt